Stiftelsen Pensionsinrättningen
för ålderstigne eller sjuklige tjänare i Göteborg

Stiftelsen Pensionsinrättningen
för ålderstigne eller sjuklige tjänare i Göteborg


Stiftelsens ändamål är att bevilja pensioner och andra penningbidrag till behövande personer som

 • 1. varit anställda i familj i Göteborg minst 15 år och som slutat sin anställning efter uppnådd allmän pensionsålder eller på grund av sjukdom eller på grund av att arbetsmöjligheten upphört genom arbetsgivarens frånfälle eller motsvarande händelse varefter nytt arbete av enahanda slag ej stått att erhålla.
 • 2. på heltid och i gemensam bostad under minst 15 år vårdat anhörig och som uppnått allmän pensionsålder.
 • 3. varit anställda i familj mindre än 15 år men i övrigt uppfyller de under punkt 1 angivna förutsättningarna vartill kommer dels att de sökande skall visa sig vara i särskilt behov av understöd, dels att stiftelsens resurser förslår till ytterligare bidrag sedan kvalificerade sökande enligt punkterna 1 och 2 tillgodosetts.
 • 4. varit verksamma under minst 15 år i vårdande yrke och som uppnått allmän pensionsålder eller i förtid slutat anställningen på grund av antingen sjukdom eller annan omständighet, varöver de själva inte kunnat råda, och som visar sig vara i behov av understöd enligt de definitioner, som styrelsen från tid till annan må fastställa.

 • Stiftelsens verksamhetsområde är Göteborgs kommun, dock att den, som haft anställning enligt punkt 1 men sedan utflyttat från kommunen, skall kunna uppbära pension eller bidrag.
  Sökande av pension/bidrag, som innehaft anställning enligt punkt 1 har företräde framför övriga sökanden. Vidare har bland flera sökanden den företräde, som, under i övrigt lika omständigheter, har den längsta anställningstiden hos en och samma arbetsgivare och, under även i detta fall i övrigt lika omständigheter, den som har den längsta anställningstiden i Göteborg.
 • Under i övrigt lika omständigheter har kvinnliga sökanden företräde före manliga.

 


löv

HISTORIK

Stiftelsen bildades år 1849 med Göteborg som verksamhetsområde och med huvudändamålet ”att, genom lämpliga understöd, sörja derför, att de af den tjenande klassen, som af ålderdom eller obotliga krämpor betagits förmågan att fortfara i sitt tjenstekall och som genom välförhållande gjort sig deraf förtjente, varda för deras återstående dagar emot nöd och armod betryggade”.

Ett ytterligare ändamål var att ”hos ortens tjenstefolk, genom  pennige-belöningar till sådane deribland, som utmärkt sig för sedlighet, ordning, arbetsflit, trohet och stadga, befrämja en gagnelig täflan i dessa dygders utöfning”.

STYRELSE

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två ersättare och utses av Göteborgs kommunfullmäktige.

 

Ordinarie ledamöter:
Orvar Magnader, Ordförande
Ulf Bjerstaf, vice ordförande
Barbro Elfström
Catharina Perlenius
Yvonne Windborg

Suppleanter:
Ingrid Bygdén
Britt Olsson

Eva Engert, Sekreterare
SEB

Kanalen

 

 

hav

 

ANSÖKAN

Styrelsen sammanträder tre gånger per år. Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sker på särskild blankett som kan laddas ner till höger. För att en ansökan skall kunna behandlas bifogas följande uppgifter:

 • Personbevis
 • Beslut från Försäkringskassan om Ej begränsad sjukersättning (sjukpensionär)
 • Läkarintyg, i förekommande fall
 • Kopia av slutskattebesked - Sökande
 • Kopia av slutskattebesked - Make/sambo
 • Pensionsavi
 • Hyresavi
 • Bostadsbidrag
 • Handikappsersättning
 • Ekonomiskt bistånd
 • Annan pension ex: AMF, SPP, AFA, pensionsförsäkring

Stiftelsen har begränsade möjligheter att svara på frågor om beslut eller hantering av ansökningar. Av styrelsen fattade beslut går inte att överklaga. Enskilda ansökningar samt bilagor returneras inte.

Blankett för nedladdning

PDF Blankett Ansökan (PDF)


Så här behandlar stiftelsen dina personuppgifter
PDF Info om GDPR (PDF)_hemsida.pdf

Skicka ifylld blankett tillsammans med eventuella bilagor till:

Stiftelsen Pensionsinrättningen för ålderstigne eller sjuklige tjänare i Göteborg
SEB STIFTELSER
Box 110 55
405 04 Göteborg


För att kunna öppna pdf-filer behöver du Acrobat Reader. Har du inte programmet installerat på din dator finns det att hämta (gratis) på Adobes webbsida. Adobe

 

 

 

Top